Aegis Product

แผ่นดับไฟ Aegis เหมาะกับ

  • ตู้ไฟฟ้าในห้องควบคุม

  • ตู้แอร์คอยด์ร้อนที่อยู่ภายนอกอาคาร

  • ระบบไฟฟ้าต่างๆและแผงวงจร

  • ตู้ไฟฟ้าประจำเครื่องจักรแต่ละตัว

  • ห้องเก็บ Big Data/Data Center

  • ปลั้กไฟภายนอกอาคารที่เสี่ยงกับฝนหรือน้ำ

  • ปลั๊กไฟทุกจุดในห้องต่างๆของโรงงาน

  • โกดังสินค้าโรงแรม ตึกสูง โรงพยาบาล คอนโด

  • ตู้โหลดไฟตามบ้านทั่วไป 

บ้าน โรงงานของคุณ

มูลค่าเท่าใดหากเกิดไฟไหม้ 

ความเสียหายจะขนาดใหน

ยังไม่รวมถึง หากลุกลามไปยังเพื่อนบ้าน

ป้องกันวันนี้ด้วย แผ่นดับไฟ AEGIS

© 2023 BY Aegis